Làm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – 0778771567

Theo thông tư của Bộ GD&ĐT tất cả nhưng ai không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm chính quy thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để được giảng dậy trong các cơ sở giáo dục và tại các trung tâm đào tạo. Với những bạn theo học tại các trường …