– Bằng Thạc sĩ : 15 Triệu ( gồm bằng, bảng điểm và 10 bản công chứng)

– Bằng Đại học: 4 Triệu
( gồm bằng, bảng điểm và 05 bản công chứng)

– Bằng Cao đẳng: 3,5 Triệu
(gồm bằng, bảng điểm và 05 bản công chứng)

– Bằng Trung Cấp: 3 Triệu
(gồm bằng, bảng điểm và 05 bản công chứng)

Bằng THCS, THPT (trước năm 2009): 3 Triệu (gồm bằng và 05 bản công chứng)

– Bằng THCS, THPT (sau năm 2009): 2,5 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)

– TOEIC: 4,5 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)

– Chứng chỉ Ngoại Ngữ ( Anh , Trung, Pháp,..) Theo Khung NLNN 6 Bậc: 2 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)
– Chứng chỉ Ngoại Ngữ ( Anh văn, Trung, Pháp,..) A, B , C: 1 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)
– Chứng chỉ Tin học ứng dụng, ứng dụng CNTT cơ bản: 1 Triệu
(gồm bằng và 05 bản công chứng)